تماس

دیاگرام اسپیکر


شکل نمایش داده شده نشان دهنده  مدار جریان در صفحه ی USBکامپیوتر و یا همان اسپیکرهای چند رسانه ای برای کامپیوتر های شخصی  است. این مدار به صورت single-chipbasedطراحی شده است ، دارای  منبع تغذیه

با ولتاژ پایین است. با قدرت USBکامپیوتر سازگار ،و دارای  هیت سینک ساده می باشد.

ارسال یک نظر