تماس

نشانه مداری و محل قطعات بر روی برد / بخش دوم


گاهی اوقات به دلیل نوع مدار و قرارداد شرکت سازنده یک حرف به اول نشانه مداری اضافه می شود. مثلا گیگابایت در مدار CPU از D و در مدار Sound و LAN به ترتیب از C و L استفاده می کند.

DQ9: ترانزیستوری در مدار CPU
CD1: دیودی در مدار Sound
LR100: مقاومتی در مدار LAN
همچنین گاهی به دلیل کمبود فضا در بخش مربوطه، آن بخش در یک کادر و با یک لیبل مثلا A مشخص شده و Location قطعات موجود در کادر، کمی دور تر و با فضای کاملتر و همان لیبل درج می شوند.