ردکردن این

خرابی هارد

علت صدای تق تق هارد
مقالات

علت صدای تق تق هارد

ممکن است تا به حال صدا های عجیب و غریب مانند تق تق یا قیژ قیژ از هارد خود شنیده باشید. این موضوع کمی نگران